Milton Seminar: John King | Newberry

Milton Seminar: John King

John King, Ohio State University

John King, Ohio State University

Saturday, October 21, 1995
Center for Renaissance Studies Programs
Milton Seminar

Ecclesiastical Satire in Milton’s Poetry
John King, Ohio State University

Learn more about the Center for Renaissance Studies’ Milton Seminar.