Milton Seminar: Jeffrey Shoulson | Newberry

Milton Seminar: Jeffrey Shoulson

Jeffrey Shoulson, University of Miami

Jeffrey Shoulson, University of Miami

Saturday, October 5, 2002
Center for Renaissance Studies Programs
Milton Seminar

Milton and Enthusiasm: Radical Religion and the Poetics of Paradise Regained
Jeffrey Shoulson, University of Miami

Learn more about the Center for Renaissance Studies’ Milton Seminar.