Milton Seminar: Ann Coiro | Newberry

Milton Seminar: Ann Coiro

Ann Coiro, Rutgers University

Ann Coiro, Rutgers University

Saturday, May 13, 2006
Center for Renaissance Studies Programs
Milton Seminar

John Milton, Playwright: The Performance of a Maske in 1634
Ann Coiro, Rutgers University

Learn more about the Center for Renaissance Studies’ Milton Seminar.